Cáo phó

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Đảng ủy Công ty, và Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần.

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch